אגודת הסטודנטים בית ברל
www.aguda-bb.co.il/

Aguda-bb.co.il

Aguda-bb.co.il is hosted in United States / San Francisco . Aguda-bb.co.il uses HTTPS protocol. Number of used technologies: 11. First technologies: CSS, Font Awesome, Html, Number of used javascripts: 24. First javascripts: Jquery.js, Jquery-migrate.min.js, Jquery.themepun...ins.min.js, Number of used analytics tools: 0. Number of used plugins, modules: 5. Its server type is: cloudflare-nginx. Its CMS is: Wordpress.

Server informations

cloudflare-nginx

IP: 104.18.53.53

Country: United States

City: San Francisco

Good, the HTTPS is turned on.

Number of solutions used on the site

11

Number of Javascript files

24

Websolutions used on Aguda-bb.co.il

Technology

Number of occurences: 11
 •  CSS
 •  Font Awesome
 •  Html
 •  Html5
 •  Iframe
 •  Javascript
 •  jQuery
 •  Modernizr.js
 •  Php
 •  Pingback
 •  Revslider

Javascripts

Number of occurences: 24
 • jquery.js
 • jquery-migrate.min.js
 • jquery.themepunch.plugins.min.js
 • jquery.themepunch.revolution.min.js
 • modernizr.custom.js
 • respond.src.js
 • jquery.form.min.js
 • scripts.js
 • main.js
 • jquery.touchSwipe.min.js
 • galleria-1.2.9.min.js
Show all more_vert
Javascriptsclose

 • jquery.js
 • jquery-migrate.min.js
 • jquery.themepunch.plugins.min.js
 • jquery.themepunch.revolution.min.js
 • modernizr.custom.js
 • respond.src.js
 • jquery.form.min.js
 • scripts.js
 • main.js
 • jquery.touchSwipe.min.js
 • galleria-1.2.9.min.js
 • galleria.classic.js
 • g1-simple-sliders.js
 • comment-reply.min.js
 • jquery.metadata.js
 • jquery.easing.1.3.js
 • breakpoints.js
 • jquery.carouFredSel-6.2.1-packed.js
 • waypoints.min.js
 • skrollr.min.js
 • jquery.magnific-popup.min.js
 • jquery.smoothscroll.js
 • wp-embed.min.js
 • js_composer_front.js

Content Management System

Number of occurences: 1
 •  Wordpress

CDN

Number of occurences: 2
 • BootstrapCDN
 • Maxcdn

Social

Number of occurences: 1
 • Facebook Like box

Used plugins, modules

Number of plugins and modules: 5
 • revslider
 • contact form 7
 • js composer
 • menu icons
 • ditty news ticker

Factors that influence the conversion rate

 • error Clickable call number

  Not present!

 • error Conversion form (contact form, subscribe)

  Not present

 • error Clickable email

  Not present

 • error CTA (call to action) button

  Not present!

 • check_circle List

  Present!

 • error Image

  Not present!

 • error Enhancement

  Not present!

 • check_circle Viewability on small screens

  The site is responsive!

 • error Facebook sharing

  There is no facebook share function!

 • error Google+ sharing

  There is no Google+ share function!

 • error Twitter sharing

  There is no Twitter share function!

 • error Linkedin sharing

  There is no Linkedin share function!

 • error Blog on the website

  Not present!

HTTPS (SSL) - Aguda-bb.co.il

SSL certificate

  • name: /OU=Domain Control Validated/OU=PositiveSSL Multi-Domain/CN=sni32811.cloudflaressl.com
  • subject:
   • OU:
    • 0: Domain Control Validated
    • 1: PositiveSSL Multi-Domain
   • CN: sni32811.cloudflaressl.com
  • hash: c5690173
  • issuer:
   • C: GB
   • ST: Greater Manchester
   • L: Salford
   • O: COMODO CA Limited
   • CN: COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2
  • version: 2
  • serialNumber: 32892919702556902770820853552199768229
  • validFrom: 160723000000Z
  • validTo: 170122235959Z
  • validFrom_time_t: 1469232000
  • validTo_time_t: 1485129599
  • extensions:
   • authorityKeyIdentifier: keyid:40:09:61:67:F0:BC:83:71:4F:DE:12:08:2C:6F:D4:D4:2B:76:3D:96
   • subjectKeyIdentifier: E6:91:9C:AA:C6:CB:C7:C8:56:A7:C2:3C:FB:18:79:59:19:3C:64:C1
   • keyUsage: Digital Signature
   • basicConstraints: CA:FALSE
   • extendedKeyUsage: TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication
   • certificatePolicies: Policy: 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.2.7 CPS: https://secure.comodo.com/CPS Policy: 2.23.140.1.2.1
   • crlDistributionPoints: Full Name: URI:http://crl.comodoca4.com/COMODOECCDomainValidationSecureServerCA2.crl
   • authorityInfoAccess: CA Issuers - URI:http://crt.comodoca4.com/COMODOECCDomainValidationSecureServerCA2.crt OCSP - URI:http://ocsp.comodoca4.com
   • subjectAltName: DNS:sni32811.cloudflaressl.com, DNS:*.acalopsia.com, DNS:*.aguda-bb.co.il, DNS:*.barzilaymor.co.il, DNS:*.bigasol.com, DNS:*.diur-plus.co.il, DNS:*.emyshoes.co, DNS:*.fusionmetalfabrications.co.uk, DNS:*.howard42.xyz, DNS:*.keintsicher.com, DNS:*.nuis.co.il, DNS:*.urdudunya.net, DNS:*.waba.io, DNS:*.wabagrid.com, DNS:acalopsia.com, DNS:aguda-bb.co.il, DNS:barzilaymor.co.il, DNS:bigasol.com, DNS:diur-plus.co.il, DNS:emyshoes.co, DNS:fusionmetalfabrications.co.uk, DNS:howard42.xyz, DNS:keintsicher.com, DNS:nuis.co.il, DNS:urdudunya.net, DNS:waba.io, DNS:wabagrid.com

About the Domain

Domain name length 14
Hyphens Domain contain 1 hyphens!
Domain name with Hindi letters: अ ग उ द अ - (b) (b) . च ओ . इ ल
Domain name with Hebrew letters: (a) ג (u) ד (a) - בּ בּ . ק(c) (ο) . (i) ל
Domain name with Cyrillic letters: a г у д a - б б . ц о . и л
Domain name with Arabic letters: ا غ (u) د ا - ب ب . (c) (o) . (i) ل
Domain name with Greek letters: α γ υ δ α - . χ ο . ι λ
Domain name with Chinese letters: 诶 吉 伊吾 迪 诶 - 比 比 . 西 哦 . 艾 艾勒
Domain without Consonants: gd-bb.c.l
Domain without Vowels: aua-.o.i
Alphabet positions: a1 g7 u21 d4 a1 b2 b2 . c3 o15 . i9 l12
Domain name pattern:
V: Vowel, C: Consonant, N: Number
V C V C V C C . C V . V C

Used metatags and their values on Aguda-bb.co.il

Number of occurences: 3

 • Name:
  Content:
 • Name: viewport
  Content: initial-scale=1.0, width=device-width
 • Name: generator
  Content: Powered by Visual Composer - drag and drop page builder for WordPress.

Server / Hosting

Server Informations
 • IP: 104.18.53.53
 • Latitude: 37.77
 • Longitude: -122.39
 • Country: United States
 • City: San Francisco
 • IPV4 Encoding (Ip2long): 1746023733
 • Binary IP Address: 1101000000100100011010100110101
 • Octal IP Address: 15004432465
 • Hexadecimal IP Address: 68123535
 • Server Type: cloudflare-nginx
 • Powered by: PHP/5.6.22

Reverse IP lookup - aguda-bb.co.il

Main nameservers

 • venus.ns.cloudflare.com
 • igor.ns.cloudflare.com
 • dc-537d1b6d.aguda-bb.co.il

Target

 • dns.cloudflare.com

Common Typos

List of the most common domain name typos you must be aware of

www.guda-bb.co.il, www.aoguda-bb.co.il, www.oguda-bb.co.il, www.apguda-bb.co.il, www.pguda-bb.co.il, www.a9guda-bb.co.il, www.9guda-bb.co.il, www.aguda-bb.co.il, www.guda-bb.co.il, www.aiguda-bb.co.il, www.iguda-bb.co.il, www.auguda-bb.co.il, www.uguda-bb.co.il, www.auda-bb.co.il, www.agsuda-bb.co.il, www.asuda-bb.co.il, www.agxuda-bb.co.il, www.axuda-bb.co.il, www.agyuda-bb.co.il, www.ayuda-bb.co.il, www.aghuda-bb.co.il, www.ahuda-bb.co.il, www.agnuda-bb.co.il, www.anuda-bb.co.il, www.agcuda-bb.co.il, www.acuda-bb.co.il, www.agduda-bb.co.il, www.aduda-bb.co.il, www.ageuda-bb.co.il, www.aeuda-bb.co.il, www.agruda-bb.co.il, www.aruda-bb.co.il, www.agtuda-bb.co.il, www.atuda-bb.co.il, www.agbuda-bb.co.il, www.abuda-bb.co.il, www.agvuda-bb.co.il, www.avuda-bb.co.il, www.agda-bb.co.il, www.aguwda-bb.co.il, www.agwda-bb.co.il, www.agueda-bb.co.il, www.ageda-bb.co.il, www.agusda-bb.co.il, www.agsda-bb.co.il, www.aguada-bb.co.il, www.agada-bb.co.il, www.agua-bb.co.il, www.agudta-bb.co.il, www.aguta-bb.co.il, www.agudga-bb.co.il, www.aguga-bb.co.il, www.agudba-bb.co.il, www.aguba-bb.co.il, www.agudxa-bb.co.il, www.aguxa-bb.co.il, www.agudsa-bb.co.il, www.agusa-bb.co.il, www.agudfa-bb.co.il, www.agufa-bb.co.il, www.agudva-bb.co.il, www.aguva-bb.co.il, www.agudya-bb.co.il, www.aguya-bb.co.il, www.agudza-bb.co.il, www.aguza-bb.co.il, www.agudaa-bb.co.il, www.aguaa-bb.co.il, www.agudea-bb.co.il, www.aguea-bb.co.il, www.agudra-bb.co.il, www.agura-bb.co.il, www.agud-bb.co.il, www.agudao-bb.co.il, www.agudo-bb.co.il, www.agudap-bb.co.il, www.agudp-bb.co.il, www.aguda9-bb.co.il, www.agud9-bb.co.il, www.aguda-bb.co.il, www.agud-bb.co.il, www.agudai-bb.co.il, www.agudi-bb.co.il, www.agudau-bb.co.il, www.agudu-bb.co.il, www.agudabb.co.il, www.aguda-tbb.co.il, www.agudatbb.co.il, www.aguda-gbb.co.il, www.agudagbb.co.il, www.aguda-hbb.co.il, www.agudahbb.co.il, www.aguda-ubb.co.il, www.agudaubb.co.il, www.aguda-jbb.co.il, www.agudajbb.co.il, www.aguda-xbb.co.il, www.agudaxbb.co.il, www.aguda-sbb.co.il, www.agudasbb.co.il, www.aguda-abb.co.il, www.agudaabb.co.il, www.aguda-bb.co.il, www.agudabb.co.il, www.aguda- bb.co.il, www.aguda bb.co.il, www.aguda-b.co.il, www.aguda-bqb.co.il, www.aguda-qb.co.il, www.aguda-bwb.co.il, www.aguda-wb.co.il, www.aguda-bzb.co.il, www.aguda-zb.co.il, www.aguda-bxb.co.il, www.aguda-xb.co.il, www.aguda-bb.co.il, www.aguda-b.co.il, www.aguda-bsb.co.il, www.aguda-sb.co.il, www.aguda-byb.co.il, www.aguda-yb.co.il, www.aguda-beb.co.il, www.aguda-eb.co.il, www.aguda-bdb.co.il, www.aguda-db.co.il, www.aguda-bcb.co.il, www.aguda-cb.co.il, www.aguda-b.co.il, www.aguda-bbq.co.il, www.aguda-bq.co.il, www.aguda-bbw.co.il, www.aguda-bw.co.il, www.aguda-bbz.co.il, www.aguda-bz.co.il, www.aguda-bbx.co.il, www.aguda-bx.co.il, www.aguda-bb.co.il, www.aguda-b.co.il, www.aguda-bbs.co.il, www.aguda-bs.co.il, www.aguda-bby.co.il, www.aguda-by.co.il, www.aguda-bbe.co.il, www.aguda-be.co.il, www.aguda-bbd.co.il, www.aguda-bd.co.il, www.aguda-bbc.co.il, www.aguda-bc.co.il,